INWESTOR
Miasto Zielona Góra
PROJEKT

2021 | ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

REALIZACJA

2021

ZIELONO-NIEBIESKA INFRASTRUKTURAPOWRÓT DO GALERII
Zielona Góra


W ramach programu adaptacji do zmian klimatu zrealizowano trzy projekty bazujące na założeniach zielono-niebieskiej infrastruktury. Każda z lokalizacji wyróżniała się innym rozwiązaniem. W centrum miasta zamieniono betonowy plac na zieloną przestrzeń z wodoprzepuszczalną nawierzchnią, elementami małej architektury oraz nasadzeniami. Na placu Powstańców Wielkopolskich przy Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda wbudowane zostały otwory napowietrzające, które wspomagają prawidłowy rozwój istniejących drzew. Natomiast na niezagospodarowanym skwerze przy ul. Zjednoczenia wykonano ogród deszczowy, zwiększający retencję wody deszczowej oraz wykonano nasadzenia zieleni zwiększając estetykę otoczenia.

70m2

n a w i e r z c h n i
w o d o p r z e p u s z c z a l n e j

40

o g r o d u
d e s z c z o w e g o

34

s y s t e m y
n a p o w i e t r z a n i a
k o r z e n i

2000

n a s a d z e ń
b y l i n

ZIELONO-NIEBIESKA INFRASTRUKTURA
Zielona Góra

W ramach programu adaptacji do zmian klimatu zrealizowano trzy projekty bazujące na założeniach zielono-niebieskiej infrastruktury. Każda z lokalizacji wyróżniała się innym rozwiązaniem. W centrum miasta zamieniono betonowy plac na zieloną przestrzeń z wodoprzepuszczalną nawierzchnią, elementami małej architektury oraz nasadzeniami. Na placu Powstańców Wielkopolskich przy Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda wbudowane zostały otwory napowietrzające, które wspomagają prawidłowy rozwój istniejących drzew. Natomiast na niezagospodarowanym skwerze przy ul. Zjednoczenia wykonano ogród deszczowy, zwiększający retencję wody deszczowej oraz wykonano nasadzenia zieleni zwiększając estetykę otoczenia.

70m2

n a w i e r z c h n i
w o d o p r z e p u s z c z a l n e j

40m2

o g r o d u
d e s z c z o w e g o

34

s y s t e m y
n a p o w i e t r z a n i a
k o r z e n i

2000

n a s a d z e ń
b y l i n

zielono-niebieska-infrantruktura (4)zielono-niebieska-infrantruktura (3)zielono-niebieska-infrantruktura (2)zielono-niebieska-infrantruktura (1)
zielono-niebieska-infrantruktura (4)zielono-niebieska-infrantruktura (3)zielono-niebieska-infrantruktura (2)zielono-niebieska-infrantruktura (1)
INWESTOR
Miasto Zielona Góra
PROJEKT

2021 | ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

REALIZACJA

2021

https://www.embed-map.com

ZIELONO-NIEBIESKA INFRASTRUKTURA
Zielona Góra

W ramach programu adaptacji do zmian klimatu zrealizowano trzy projekty bazujące na założeniach zielono-niebieskiej infrastruktury. Każda z lokalizacji wyróżniała się innym rozwiązaniem. W centrum miasta zamieniono betonowy plac na zieloną przestrzeń z wodoprzepuszczalną nawierzchnią, elementami małej architektury oraz nasadzeniami. Na placu Powstańców Wielkopolskich przy Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda wbudowane zostały otwory napowietrzające, które wspomagają prawidłowy rozwój istniejących drzew. Natomiast na niezagospodarowanym skwerze przy ul. Zjednoczenia wykonano ogród deszczowy, zwiększający retencję wody deszczowej oraz wykonano nasadzenia zieleni zwiększając estetykę otoczenia.

70m2

n a w i e r z c h n i
w o d o p r z e p u s z c z a l n e j

40m2

o g r o d u
d e s z c z o w e g o

34

s y s t e m y
n a p o w i e t r z a n i a
k o r z e n i

2000

n a s a d z e ń
b y l i n